[y], [ø]的发音图:

[y] : 舌头非常靠前,嘴巴成圆形,几乎闭合。 

常见拼写方式:
u, û : Lucie, tu, but, flûte, dû

举例单词:
une, battu, sur, eût


[ø] : 舌头非常靠前,嘴巴微张,双唇突出成圆形,肌肉较紧张。

常见拼写方式:
eu, œu在词末开音节中:jeu, feu, deux, vœu, nœud, bœufs
eu在[z], [t], [d]音前:serveuse, neutre, jeudi
eû : jeûne

举例单词:
mystérieux, eux
 

[ø] [œ] 的发音图:

[œ] : 舌位靠前,嘴巴张开,双唇突出成圆形,肌肉较轻松。

常见拼写方式:
eu, œu在多数情况中:leur, fleur, seuil, sœur, cœur, bœuf
œ在个别词中:œil
ueil在c或g后读[œj]:accueil, orgueil
在个别外来语中:club, t-shirt

举例单词:
heurter